Direktor

Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo br.: 02-04-21805-32.2/21 od od 20.05.2021. godine, Faruk Muharemović, Mr.dipl.ing.arh. privremeno se imenuje za direktora Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo na kraći period do okončanja konkursne procedure, a najduže tri (3) mjeseca.