Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo u 2016. godini

Na 98. sjednici Vlade Kantona Sarajevo, održane 12.10.2017. godine usvojen je Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo u 2016. godini.

Izvještaj prezentira cjelovit pregled situacije i napretka KS u 2016. godini. Izvještaj je sveobuhvatan, analizira ekonomski, društveni, infrastrukturni i okolišni aspekt razvoja, u periodu od 2014. do 2016. godine. To je svojevrsna situaciona analiza koja se naslanja na Strategiju razvoja KS i time obezbjeđuje kontinuitet u analizi i izvještavanju sveukupnog razvoja.

Izvještaj se sastoji od dva dijela. Prvi prikazuje nivo razvijenosti Kantona Sarajevo u FBiH, analizira makroekonomske karakteristike, poslovne subjekte i komunalnu privredu, osnovne karakteristike obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, kulture, sporta, civilne zaštite i sigurnosti građana, kao i javnu infrastrukturu i zaštitu okoliša.

Drugi dio predstavlja implementaciju projekata i aktivnosti iz Strategije u 2016. godini, trend mjerljivih indikatora postavljenih na nivou strteških ciljeva i prioriteta za 2014, 2015. i 2016. godinu i implementaciju po strateškim i prioritetnim ciljevima. Na kraju je dat tabelarni pregled o realizovanim aktivnostima po strateškim prioritetnim ciljevima, mjerama, projektima, kao i nosiocima implementacije, strukturi i izvoru finansiranja i vrijednosti realizovanih sredstava u 2016. godini. Izvještaj je pripremio Zavod za planiranje razvoja KS u saradnji sa Kantonalnim odborom za razvoj za implementaciju Strategije razvoja KS do 2020.

Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo u 2016. godini pripremljen je uz podršku ILDP projekta.