Pretraga

Ukupno 1 - 151 od 151
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Nabavka ljetnih guma za vozila Zavoda za planiranje razvoja KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 2.100,00 03.04.2019 2.100,00 2.100,00 TR "AS"
Nabavka usluge "Osiguranja uposlenika" Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.04.2019 6.734,99 28.05.2019 6.734,99 6.734,99 ADRIATIC OSIGURANJE D.D.
Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš za RP Gornje Telalovo polje I" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.04.2019
Nabavka usluge obezbjeđenja licenci za "Back to maintenance" za Esri ArcGISS, za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.04.2019 15.748,20 17.05.2019 15.748,20 15.748,20
PLAN JAVNIH NABAVKI ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KS ZA 2019. GODINU Plan nabavki
Nabavka "Prehrambenih artikala za potrebe rada bifea u 2019. godini" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.03.2019 6.498,41 21.05.2019 6.498,41 6.498,41 DEFTER DOO SARAJEVO
Nabavka pružanja usluga za "VPN link 20 Mbps" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2019 6.795,36 6.795,36 LOGOSOFT D.O.O.
Nabavka sanitarne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 2.654,80 2.654,80 PENNY PLUS DOO SARAJEVO
Nabavka elektroinstalaterskih radova - rasvjetna tijela Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2019 6.168,24 6.168,24 ELEKTROKOVINA D.O.O.
Nabavka radova na rekonstrukciji sanitarnih prostorija i građevinsko-zanatskih radova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 2.989,58 2.989,58 O.D "SAR" SARAJEVO
Nabavka "Računara sa monitorima, Skenera 44" i Ink printera A3" za potrebe Zavoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.03.2019
Za RP Junakovac nabavka usluge "Revizije projektnog zadatka i elaborata za izvođenje istražnih radova o inžinjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2019 585,00 585,00 DESIGN & QC D.O.O. SARAJEVO
Nabavka i isporuka "Kompjutera, Plotera, Laserskih kopir aparata, Laserski multifunkcijski uređaj, Fax uređaja, HDD za Storage i RAM Memorija" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.11.2018 25.12.2018 54.808,57 54.808,57 TELEGROUP DOO SARAJEVO
Nabavka usluge izrade "Studije o stanju stambenog fonda na području Kantona Sarajevo sa analizom o prednostima uspostavljanja poreza na nekretnine" za potrebe prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 71.370,00 17.12.2018 71.370,00 71.370,00 CEDES
Nabavka "Studije privrede za potrebe urbanističkih planova u Kantonu Sarajevo" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.12.2018 51.714,00 51.714,00 CEDES
Nabavka usluge izrade "Metodologije za ocjenu uticaja na kvalitet zraka za nove zahvate u prostoru i proračun baznog disperzionog modela" za potrebe prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2018 92.313,00 92.313,00 E3 D.O.O. SARAJEVO
Nabavka usluge "Snimanje postojećeg stanja nelegalnih deponija" za potrebe izrade Urbanističkih planova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 6.819,93 6.819,93 GEOPROF
Nabavka usluge " Ažuriranje geodetskoh podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka" za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP Vitkovac - lokalitet veza LOT 2C sa ulicom Safeta Zajke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 1.368,90 1.368,90 BN PRO
Nabavka kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 3.272,40 3.272,40 sbc d.o.o. Burotime salon namjestaja
Nabavka ormara i regala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 4.089,15 4.089,15 R&S D.O.O. SARAJEVO
Ugovor o pružanju usluge "Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka" za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP "Podlugovi II" za lokalitet 1a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1.432,08 1.432,08 "ANGERMEIER" D.O.O. SARAJEVO
Ugovor o izvođenju mašinskih instalacija "Zamjena cirkulacione pumpe u podstanici Zavoda" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2018 3.918,92 3.918,92 ITG D.O.O.
Ugovor o nabavci usluge "Aplikativni software" za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 6.926,40 6.926,40 IT Consulting O.D.
Ugovor o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP Gradski centar Marijin Dvor za lokalitet Hastahana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 760,46 760,46 BN PRO
Nabavka namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 5.151,30 5.151,30 sbc d.o.o. Burotime salon namjestaja
Nabavka "Austal2000 modula za SelmaGIS" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2018 5.756,40 5.756,40 Theiss d.o.o
Nabavka zimskih guma, kom. 12 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2018 2.293,20 2.293,20 Tr "AS"
Nabavka Baznog modula SelmaGIS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 5.978,70 5.978,70 Theiss d.o.o
Nabavka i isporuka "Kompjutera (kom. 7) i plotera (kom. 1)" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2018 35.428,80 15.10.2018 35.428,80 35.428,80 Telegroup doo Sarajevo
Nabavka usluge izrade "Metodologije za ocjenu uticaja na kvalitet zraka za nove zahvate u prostoru" za potrebe prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.06.2018
Nabavka usluga: Ažuriranje geodetskih podloga, izvođenje istražnih geoloških radova i revizija za potrebe izrade RP Junakovac i RP Srebrenički arboretum Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.07.2018
Izvođenje radova na "Rekonstrukciji sanitarnih prostorija" (4 sanitarna čvora WC-a) u objektu Zavoda u ul. Kaptol 16 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2018 6.903,35 6.903,35 O.D "SAR" Sarajevo
Molersko-farbarski radovi za potrebe krečenja Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2018 6.363,16 6.363,16 O.D "SAR" Sarajevo
Nabavka usluga za "Obnovu Microsoft osiguranja i Microsoft usluga, period 2018. do 2021. godine" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.07.2018 64.151,00 06.08.2018 64.151,00 64.151,00 REBUS d.o.o.
Nabavka studije "Izrada strategije brendiranja Kantona Sarajevo - model izgradnje brenda KS" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.07.2018 34.866,00 04.09.2018 34.866,00 34.866,00 Ekonomski institut Sarajevo
Nabavka servera za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.06.2018 17.989,00 14.08.2018 21.047,13 21.047,13 KODEKS D.O.O.
Nabavka sredstava i opreme za ličnu zaštitu za potrebe uposlenika Zavoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.07.2018
Nabavka usluga za „Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka“, „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ i „Revizije Projektnog zadatka i Elaborata za Izvođenje ist Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2018 9.359,00 30.07.2018 9.359,00 9.359,00 BN PRO
Nabavka usluge "Osiguranje uposlenika" Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2018 9.360,00 25.05.2018 4.894,00 4.894,00 Adriatic osiguranje d.d.
Ugovor o pružanju usluge "Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka" za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP "Podlugovi I" za lokalitet 1 i 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2018 2.030,61 2.030,61 "ANGERMEIER" D.O.O. SARAJEVO
Ugovor o pripremi i štampanju knjige "GIS u prostornom planiranju" (Projekat GEOWEB 1) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 3.190,59 3.190,59 ARCH DESIGN D.O.O. SARAJEVO
Nabavka usluge "Kolokacija hardverske opreme u Data Centar u periodu 2018-2020. godina" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.03.2018 25.272,00 25.05.2018 25.272,00 25.272,00 Logosoft d.o.o.
Nabavka usluge izrade „ELABORATA RAZVOJA URBANIH ZELENIH POVRŠINA“ za potrebe Urbanističkih planova urbanog područja Kantona Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća, Trnovo, Hadžići i Ilijaš) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.04.2018
Poziv za učešće na javnom, anonimnom, jednostepenom konkursu za izradu "Idejnog urbanističkoarhitektonskog rješenja" Pokretanje i tok postupka konkurs za izradu idejnog rješenja 21.03.2018
Prva izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 13.03.2018
Nabavka "Elektroinstalaterskih radova-rasvjeta" u Zavodu za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 5.867,00 E-Strom d.o.o.
Nabavka Studije "Vodosnadbijevanje na području Kantona Sarajevo" za potrebe Urbanističkih planova urbanih područja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.02.2018 226.792,00 26.04.2018 226.792,00 226.792,00 IPSA INSTITUT doo
Nabavka usluga za izradu geoloških podloga i reviziju projektnih zadataka i elaborata za potrebe izrade RP TMZ FEROELEKTRO i RP SARAJEVOGAS-BOSNALIJEK Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.01.2018
Nabavka usluge "Održavanje vozila u 2018 -2020. godini" u vlasništvu Zavoda Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.02.2018 05.04.2018 3.510,00 3.510,00 TRIAB d.o.o.
Nabavka "Kancelarijskog namještaja - ormar" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2017 415,00 R&S D.O.O. SARAJEVO
Ukupno po stranici 525.669,40 818.337,63 812.055,63